Skip Navigation

Select Language

BRZDOVÉ KOTOUČE

Nadměrné opotřebení.

disc-deep-grooving-pad-
 • Příznaky: Tloušťka kotouče je menší než „minimální tloušťka“.
 • Příčina: Kotouče nebyly pravidelně kontrolovány nebo nebyly vyměněny ve správnou dobu.
 • Následek: Nízká účinnost, nadměrná hlučnost a vibrace při brzdění.
 • Řešení: Proveďte kompletní kontrolu brzdové soustavy a souvisejících součástí. Vyměňte veškeré vadné součásti a namontujte nové kotouče se správným, výrobcem doporučeným utahovacím momentem a pořadím při utahování.

Povrchové rýhy

disc-surface-grooves
 • Příznaky: Kotouč je silně opotřebený s povrchovými rýhami.
 • Příčina: Nadměrné nebo úplné opotřebení brzdových destiček způsobuje kontakt opěrné destičky s brzdovým kotoučem (kov na kov). Výsledkem bude vznik drážek na povrchu kotouče.
 • Následek: Prodloužená brzdná dráha nebo velmi slabý brzdný účinek a hluk připomínající broušení.
 • Řešení: Vyměňte kotouče a destičky. Zkontrolujte správnou funkčnost indikátoru opotřebení.

Hluboké rýhy

disc-deep-grooving-pad
 • Příznaky: Hluboké rýhy mezi osazením a povrchem kotouče.
 • Příčina: Nadměrné opotřebení destiček a kotouče může vést k posunutí opěrné destičky ve třmenu. V tomto případě se opěrná destička opotřebené destičky uvolnila ze třmenu a způsobuje rýhy mezi osazením a plochou kotouče.
 • Následek: Nižší účinnost brzd s velkým zdvihem pedálu a větší hlučností.
 • Řešení: Vyměňte kotouče a destičky. Zkontrolujte třmen a v případě potřeby jej opravte.

Paprskovité trhliny / modré skvrny

disc-radial-cracks
 • Příznaky: Paprskovité trhliny / modré skvrny odpovídající odvětrávacím žebrům. 
 • Příčina: Modré skvrny jsou příznakem vznikajících trhlin způsobených metalurgickými změnami v povrchovém materiálu, které způsobují jeho tvrdnutí a křehnutí. To se běžně stává v případech nadměrného zatížení brzd nad normální meze jmenovitého zatížení. Může to být důsledkem agresivní jízdy, překročení užitečného zatížení nebo intenzivního a neobvyklého brzdění.
 • Následek: Snížení účinnosti brzd, hlučnost a vibrace. 
 • Řešení: Vyměňte kotouče, vyvarujte se nesprávného používání brzd a ke snížení rychlosti vozu častěji používejte brzdění pomocí motoru nebo řazení.

 

Zbarvení

disc-changing-intensity
 • Příznaky: Zbarvení různé intenzity a odstínů (modrá, fialová nebo zlatá).
 • Příčina: Nesprávné usazení. Při nesprávném usazení dochází na površích se třením k přehřívání. To vede ke vzniku metalurgických změn na třecí ploše. 
 • Příznaky: Slabá účinnost brzd v důsledku sníženého tření. Může docházet k vibracím, které mohou zkrátit životnost destiček a kotouče. 
 • Řešení: Vyměňte kotouče a dodržte správný postup usazení, tj. umírněné používání brzd během prvních 200 kilometrů. 

 

Deformace styčné plochy nebo trhliny

disc-contact-surface-distortion
 • Příznaky: Deformace styčné plochy anebo trhliny kolem montážních otvorů.
 • Příčina: Nesprávné pořadí utahování, použití nedostatečného utahovacího momentu. 
 • Příznaky: Vibrace od začátku brzdění. 
 • Řešení: Vyměňte kotouče a dodržte správný postup montáže doporučený výrobcem. 

Odtržení nebo deformace náboje

disc-detached-distorted-hub-contact-surface
 • Příznaky: Odtržení nebo deformace styčné plochy náboje.
 • Příčina: Nadměrné utažení a nedodržení výrobcem doporučeného momentu a pořadí při utahování.
 • Následek: Úplné selhání brzd, odtržení styčné plochy kotouče.
 • Řešení: Proveďte kompletní kontrolu brzdové soustavy a souvisejících součástí. Vyměňte všechny vadné součásti a namontujte nové kotouče.

Modré skvrny / tmavší zabarvení

disc_blue-spots-overheating
 • Příznaky: V některých oblastech na kotouči jsou modrá nebo tmavší místa. Indikace lokálního přehřívání. 
 • Příčina: Nadměrné házení náboje a nerovnoměrný kontakt destičky a kotouče vytvářejí vibrace, které způsobují místní ohřívání. 
 • Následek: Neustálý nárůst hlučnosti a vibrací. 
 • Řešení: Odstraňte házení náboje kola a zajistěte, aby bylo v rámci správných tolerancí. 

Deformace styčné plochy náboje

disc-distortion-cracking-
 • Příznaky: Deformace styčné plochy náboje anebo trhliny v jejím okolí.
 • Příčina: Nadměrný utahovací moment dotažení zajišťovacího šroubu. 
 • Příznaky: Od začátku brzdění dochází k vibracím, které přetrvávají.
 • Řešení: Vyměňte kotouče a neutahujte je příliš silným momentem. Polohovací šrouby jsou určeny pouze k nastavení správné polohy kotoučů.

Znečištění nebo koroze

disc_dirt-rust
 • Příznaky: Povrch náboje je znečištěný nebo zkorodovaný.
 • Příčina: Nečistoty na povrchu náboje. To má za následek nesprávné vyrovnání při montáži, které vede k nepravidelnému kontaktu mezi destičkou a povrchem kotouče a k nepravidelnému opotřebení kotouče.
 • Příznaky: Odchylky v tloušťce kotouče, které způsobují chvění povrchu kotouče, což má za následek hlučnost a vibrace. Účinek se při používání vozu postupně zvyšuje.
 • Řešení: Demontujte kotouč a opatrně vyčistěte povrchy náboje kola a kotouče. Přitom odstraňte korozi a jiné nečistoty. Zkontrolujte, zda opěrná plocha nevykazuje známky deformace nebo poškození.

Oddělení osazení kotouče

disc-detached-disc-hat
 • Příznaky: Oddělení osazení kotouče od brzdné plochy
 • Příčina: Mechanické namáhání v důsledku nesprávného nastavení a špatná montáž nebo poloha třmenu a kotouče. To způsobuje asymetrické opotřebovávání brzdné plochy.
 • Příznaky: Hlučnost a vibrace při brzdění s úplným mechanickým selháním po odtržení.
 • Řešení: Proveďte kompletní kontrolu brzdové soustavy a souvisejících součástí. Vyměňte veškeré vadné součásti a namontujte nové kotouče s dodržením výrobcem doporučeného utahovací momentu a pořadí při utahování.

Rýhy na kotouči

disc-grooving
 • Příznaky: Rýhy na kotouči.
 • Příčina: Uvolněné drsné nebo ostré částice, jako jsou nečistoty ze silničního prachu nebo vody. Nebo špatně smíchaný třecí materiál mezi destičkami a kotoučem.
 • Příznaky: Snížená účinnost brzd způsobená menším brzdným kontaktním povrchem a hlučnost při brzdění i při normální jízdě.
 • Řešení: Namontujte nové destičky a kotouče.

Znečištěný povrch kotouče

disc-contamination-surface
 • Příznaky: Znečistění povrchu kotouče, lesklé nebo tmavé skvrny.
 • Příčina: Nánosy třecího materiálu na povrchu kotouče. K tomu dochází obvykle tehdy, když byly namontovány brzdové destičky nízké kvality.
 • Následek:  Vibrace, nízká účinnost brzd a „tvrdý“ pedál.
 • Řešení: Namontujte brzdové destičky dobré kvality s třecím materiálem vhodným pro danou brzdu a dané vozidlo.

Nerovnoměrné opotřebení

disc-unbalanced-wear-of-braking-surfaces
 • Příznaky: Nerovnoměrné opotřebení brzdných ploch. Modré skvrny uprostřed brzdné plochy. Možný výskyt trhlin.
 • Příčina: Nesprávná montáž třmenu nebo destiček mohla vést k tomu, že jsou destičky v různých úhlech vůči kotouči, takže se každá strana opotřebovává jinou rychlostí. Modré skvrny vznikají silným místním přehříváním.
 • Následek: Pozvolný náběh vibrací způsobený přehřátými místy. Pravděpodobné snížení účinnosti brzd. 
 • Řešení: Zkontrolujte a opravte třmen.  Proveďte výměnu destiček.

Nerovnoměrné opotřebení brzdových destiček.

disc-unbalanced-wear
 • Příznaky: Nerovnoměrné opotřebení brzdových destiček. Velké opotřebení jedné destičky se současným minimálním opotřebením destičky na opačné straně.
 • Příčina: Jedna brzdová destička je v trvalém kontaktu s kotoučem. To způsobuje opotřebovávání destičky až na kovovou opěrnou destičku.
 • Příznaky: Neustálý hluk připomínající broušení, vibrace a nízký brzdný účinek. Pravděpodobně nevyvážené brzdění, vozidlo táhne na jednu stranu.
 • Řešení: Zkontrolujte třmen a případně jej vyměňte nebo opravte. V případě potřeby vyměňte brzdové destičky a kotouče.

Nadměrné opotřebení.

disc-deep-grooving-pad-
 • Příznaky: Tloušťka kotouče je menší než „minimální tloušťka“.
 • Příčina: Kotouče nebyly pravidelně kontrolovány nebo nebyly vyměněny ve správnou dobu.
 • Následek: Nízká účinnost, nadměrná hlučnost a vibrace při brzdění.
 • Řešení: Proveďte kompletní kontrolu brzdové soustavy a souvisejících součástí. Vyměňte veškeré vadné součásti a namontujte nové kotouče se správným, výrobcem doporučeným utahovacím momentem a pořadím při utahování.

Povrchové rýhy

disc-surface-grooves
 • Příznaky: Kotouč je silně opotřebený s povrchovými rýhami.
 • Příčina: Nadměrné nebo úplné opotřebení brzdových destiček způsobuje kontakt opěrné destičky s brzdovým kotoučem (kov na kov). Výsledkem bude vznik drážek na povrchu kotouče.
 • Následek: Prodloužená brzdná dráha nebo velmi slabý brzdný účinek a hluk připomínající broušení.
 • Řešení: Vyměňte kotouče a destičky. Zkontrolujte správnou funkčnost indikátoru opotřebení.

Hluboké rýhy

disc-deep-grooving-pad
 • Příznaky: Hluboké rýhy mezi osazením a povrchem kotouče.
 • Příčina: Nadměrné opotřebení destiček a kotouče může vést k posunutí opěrné destičky ve třmenu. V tomto případě se opěrná destička opotřebené destičky uvolnila ze třmenu a způsobuje rýhy mezi osazením a plochou kotouče.
 • Následek: Nižší účinnost brzd s velkým zdvihem pedálu a větší hlučností.
 • Řešení: Vyměňte kotouče a destičky. Zkontrolujte třmen a v případě potřeby jej opravte.

Paprskovité trhliny / modré skvrny

disc-radial-cracks
 • Příznaky: Paprskovité trhliny / modré skvrny odpovídající odvětrávacím žebrům. 
 • Příčina: Modré skvrny jsou příznakem vznikajících trhlin způsobených metalurgickými změnami v povrchovém materiálu, které způsobují jeho tvrdnutí a křehnutí. To se běžně stává v případech nadměrného zatížení brzd nad normální meze jmenovitého zatížení. Může to být důsledkem agresivní jízdy, překročení užitečného zatížení nebo intenzivního a neobvyklého brzdění.
 • Následek: Snížení účinnosti brzd, hlučnost a vibrace. 
 • Řešení: Vyměňte kotouče, vyvarujte se nesprávného používání brzd a ke snížení rychlosti vozu častěji používejte brzdění pomocí motoru nebo řazení.

 

Zbarvení

disc-changing-intensity
 • Příznaky: Zbarvení různé intenzity a odstínů (modrá, fialová nebo zlatá).
 • Příčina: Nesprávné usazení. Při nesprávném usazení dochází na površích se třením k přehřívání. To vede ke vzniku metalurgických změn na třecí ploše. 
 • Příznaky: Slabá účinnost brzd v důsledku sníženého tření. Může docházet k vibracím, které mohou zkrátit životnost destiček a kotouče. 
 • Řešení: Vyměňte kotouče a dodržte správný postup usazení, tj. umírněné používání brzd během prvních 200 kilometrů. 

 

Deformace styčné plochy nebo trhliny

disc-contact-surface-distortion
 • Příznaky: Deformace styčné plochy anebo trhliny kolem montážních otvorů.
 • Příčina: Nesprávné pořadí utahování, použití nedostatečného utahovacího momentu. 
 • Příznaky: Vibrace od začátku brzdění. 
 • Řešení: Vyměňte kotouče a dodržte správný postup montáže doporučený výrobcem. 

Odtržení nebo deformace náboje

disc-detached-distorted-hub-contact-surface
 • Příznaky: Odtržení nebo deformace styčné plochy náboje.
 • Příčina: Nadměrné utažení a nedodržení výrobcem doporučeného momentu a pořadí při utahování.
 • Následek: Úplné selhání brzd, odtržení styčné plochy kotouče.
 • Řešení: Proveďte kompletní kontrolu brzdové soustavy a souvisejících součástí. Vyměňte všechny vadné součásti a namontujte nové kotouče.

Modré skvrny / tmavší zabarvení

disc_blue-spots-overheating
 • Příznaky: V některých oblastech na kotouči jsou modrá nebo tmavší místa. Indikace lokálního přehřívání. 
 • Příčina: Nadměrné házení náboje a nerovnoměrný kontakt destičky a kotouče vytvářejí vibrace, které způsobují místní ohřívání. 
 • Následek: Neustálý nárůst hlučnosti a vibrací. 
 • Řešení: Odstraňte házení náboje kola a zajistěte, aby bylo v rámci správných tolerancí. 

Deformace styčné plochy náboje

disc-distortion-cracking-
 • Příznaky: Deformace styčné plochy náboje anebo trhliny v jejím okolí.
 • Příčina: Nadměrný utahovací moment dotažení zajišťovacího šroubu. 
 • Příznaky: Od začátku brzdění dochází k vibracím, které přetrvávají.
 • Řešení: Vyměňte kotouče a neutahujte je příliš silným momentem. Polohovací šrouby jsou určeny pouze k nastavení správné polohy kotoučů.

Znečištění nebo koroze

disc_dirt-rust
 • Příznaky: Povrch náboje je znečištěný nebo zkorodovaný.
 • Příčina: Nečistoty na povrchu náboje. To má za následek nesprávné vyrovnání při montáži, které vede k nepravidelnému kontaktu mezi destičkou a povrchem kotouče a k nepravidelnému opotřebení kotouče.
 • Příznaky: Odchylky v tloušťce kotouče, které způsobují chvění povrchu kotouče, což má za následek hlučnost a vibrace. Účinek se při používání vozu postupně zvyšuje.
 • Řešení: Demontujte kotouč a opatrně vyčistěte povrchy náboje kola a kotouče. Přitom odstraňte korozi a jiné nečistoty. Zkontrolujte, zda opěrná plocha nevykazuje známky deformace nebo poškození.

Oddělení osazení kotouče

disc-detached-disc-hat
 • Příznaky: Oddělení osazení kotouče od brzdné plochy
 • Příčina: Mechanické namáhání v důsledku nesprávného nastavení a špatná montáž nebo poloha třmenu a kotouče. To způsobuje asymetrické opotřebovávání brzdné plochy.
 • Příznaky: Hlučnost a vibrace při brzdění s úplným mechanickým selháním po odtržení.
 • Řešení: Proveďte kompletní kontrolu brzdové soustavy a souvisejících součástí. Vyměňte veškeré vadné součásti a namontujte nové kotouče s dodržením výrobcem doporučeného utahovací momentu a pořadí při utahování.

Rýhy na kotouči

disc-grooving
 • Příznaky: Rýhy na kotouči.
 • Příčina: Uvolněné drsné nebo ostré částice, jako jsou nečistoty ze silničního prachu nebo vody. Nebo špatně smíchaný třecí materiál mezi destičkami a kotoučem.
 • Příznaky: Snížená účinnost brzd způsobená menším brzdným kontaktním povrchem a hlučnost při brzdění i při normální jízdě.
 • Řešení: Namontujte nové destičky a kotouče.

Znečištěný povrch kotouče

disc-contamination-surface
 • Příznaky: Znečistění povrchu kotouče, lesklé nebo tmavé skvrny.
 • Příčina: Nánosy třecího materiálu na povrchu kotouče. K tomu dochází obvykle tehdy, když byly namontovány brzdové destičky nízké kvality.
 • Následek:  Vibrace, nízká účinnost brzd a „tvrdý“ pedál.
 • Řešení: Namontujte brzdové destičky dobré kvality s třecím materiálem vhodným pro danou brzdu a dané vozidlo.

Nerovnoměrné opotřebení

disc-unbalanced-wear-of-braking-surfaces
 • Příznaky: Nerovnoměrné opotřebení brzdných ploch. Modré skvrny uprostřed brzdné plochy. Možný výskyt trhlin.
 • Příčina: Nesprávná montáž třmenu nebo destiček mohla vést k tomu, že jsou destičky v různých úhlech vůči kotouči, takže se každá strana opotřebovává jinou rychlostí. Modré skvrny vznikají silným místním přehříváním.
 • Následek: Pozvolný náběh vibrací způsobený přehřátými místy. Pravděpodobné snížení účinnosti brzd. 
 • Řešení: Zkontrolujte a opravte třmen.  Proveďte výměnu destiček.

Nerovnoměrné opotřebení brzdových destiček.

disc-unbalanced-wear
 • Příznaky: Nerovnoměrné opotřebení brzdových destiček. Velké opotřebení jedné destičky se současným minimálním opotřebením destičky na opačné straně.
 • Příčina: Jedna brzdová destička je v trvalém kontaktu s kotoučem. To způsobuje opotřebovávání destičky až na kovovou opěrnou destičku.
 • Příznaky: Neustálý hluk připomínající broušení, vibrace a nízký brzdný účinek. Pravděpodobně nevyvážené brzdění, vozidlo táhne na jednu stranu.
 • Řešení: Zkontrolujte třmen a případně jej vyměňte nebo opravte. V případě potřeby vyměňte brzdové destičky a kotouče.
Zpět na přehled všechny příznaky

 

V následujícím souboru PDF naleznete všechny detektory závad brzdových kotoučů

 

Stáhnout PDF